پایداری حرارتی مواد نانوکریستالی سولفید سرب و اکسید سرب

thermal disability

پایداری حرارتی مواد نانوکریستالی سولفید سرب و اکسید سرب مقدمه در سال های اخیر، نانومواد نیمه رسانا توجه زیادی را به خود جلب کرده اند و این به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی خوبی است که با شکل و اندازه و مورفولوژی سطح هماهنگ میشوند (Chan 1998; Chang et al. 2004; Milliron…

ادامه مطلب